روز: فروردین ۱, ۱۳۹۵

ما به آبی تو ایمان آورده ایم

  • فروردین ۱, ۱۳۹۵
  • دیدگاه غیر فعال شده است
ساعت ثانیه های پایانی را نیز شمارش کرد و سال به نقطه آخر رسید و بهاری دیگر شروع شد ، آسمان بغض هر ساله اش را ترکاند و زمین در قدم های غیابیش سبز شد ، ...